Czy warto zdecydować się na kredyt pod hipotekę?

Kredyt pod hipotekę! Co warto wiedzieć o pożyczaniu?


W świetle przepisów Prawa bankowego umowa kredytowa powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: strony umowy; kwotę i walutę kredytu; cel, na który kredyt został udzielony; zasady i termin spłaty kredytu; w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta, polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.


Kredyt pod hipotekę http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum to jednocześnie wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany; sposób zabezpieczenia spłaty kredytu; zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu; terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje; warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.


Kredytobiorca może ją wypowiedzieć bez podania przyczyny, jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż rok. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Nie zmienia to jednak faktu, że musi spłacić kredyt i pokryć wszystkie koszty związane z jego zaciągnięciem. Bank może wypowiedzieć umowę przy zaleganiu ze spłatą już dwóch rat kapitałowo-odsetkowych. Od 22 lipca bieżącego roku obowiązują nowe przepisy znowelizowanej ustawy o kredycie hipotecznym. Rozważając kredyt pod hipotekę nie zapominajmy, iż nakłada ona na banki i pośredników kredytowych dodatkowe obowiązki związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego.


Daje tez nowe prawa kredytobiorcom: prowizja za wcześniejszą spłatę tylko przez 3 lata; obowiązek wydania decyzji ostatecznej w ciągu 21 dni; konieczność przedstawienia klientowi uzasadnienia wydania negatywnej decyzji kredytowej przez bank; konieczność posiadania licencji KNF przez pośrednika kredytowego; w przypadku braku spłaty kredytu, to klient, a nie bank sprzedaje nieruchomość; zakaz sprzedaży wiązanej; kredyt tylko w walucie, w której zarabiamy; rzetelna informacja o kredycie.


Przedstawiając kredyt pod hipotekę miejmy na uwadze, że formularz informacyjny powinien być przystosowany do indywidualnej sytuacji klienta; w formularzu powinna zostać zawarta informacja o konsekwencjach ekonomicznych i prawnych zaciągniętej pożyczki; wiążąca oferta przy składaniu wniosku; bank musi posiadać informację jakimi dochodami dysponujemy; dokładnie zbadana zdolność kredytowa przez bank; dobrą praktyką powinna być symulacja kosztów kredytu przy wzroście stóp procentowych; bank musi podać scenariusze w przypadku kłopotów ze spłatą; obowiązek podania całkowitych kosztów kredytu; 14 dni na odstąpienie od umowy kredytowej.


W myśl art. 76. Ustawy Prawo bankowe, zasadą oprocentowania kredytu określa umowa kredytu, z tym iż w razie stosowania stopy zmiennej należy: określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej kredytu; powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę, poręczyciela oraz, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, inne osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o każdej zmianie stopy jego oprocentowania.


W odniesieniu do kredyt pod hipotekę pamiętajmy, że oprocentowanie kredytu jest jednym z podstawowych parametrów determinujących koszt kredytu mieszkaniowego bądź hipotecznego. Na oprocentowanie kredytowe składają się dwa elementy: marża banku - ustalana jest indywidualnie przez każdy bank, stanowi element konkurencyjności posiadanej oferty kredytowej.


Rozważając kredyt pod hipotekę miejmy na uwadze, że przeznaczenie środków finansowych pochodzących z kredytów wzbudza wiele kontrowersji. Określenie celu przeznaczenia środków kredytowych w polskiej doktrynie nie zalicza się do elementów przedmiotowo istotnych wszystkich umów. Pojawiają się bardzo obszerne opisy na cele ze środków finansowanych kredytem. Mogą to być cele szczegółowo określone bądź określone ogólnie. Cele zapisane w regulaminie banku dotyczą przeznaczenia środków kredytowych powodują tym samym, iż bank udzielający finansowania posiada kontrolę nad udzielonymi środkami.