Dach intensywny! Aspekt ukierunkowany na pracę zawodową

Dach intensywny, czyli praca dla zawodowców


Praca człowieka już od starożytnych czasów pozostaje zajmującym tematem zarówno w obszarze teorii, jak i życiowej praktyki. Najstarsze wzmianki o pracy, zdają się pochodzić z Księgi Rodzaju, gdzie protoplaści całej ludzkości otrzymali zadanie uprawiania ziemi, zaś karą za ich przewrotność pozostała trudność w zdobywaniu pożywienia. W swych początkach praca wynikała z potrzeby przetrwania człowieka w walce z przyrodą, która najpierw samotna z upływem czasu nabierała cech kolektywnych, jeżeli chodzi o dach intensywny http://gcl.com.pl/zinco-zielone-dachy/rozwiazania-systemowe/dach-intensywny/. W wiekach średnich, gdzie cywilizacja zachodu rozwijała się wraz z chrześcijaństwem, zwykło się obecnie uważać, iż nie przywiązywano większej wagi do problematyki pracy, a wręcz uważana była ona za ciągłą karę grzesznej ludności. Obraz taki kreuje zwłaszcza opracowanie Maxa Webera, w którym przeciwstawiany takiemu stanowi rzeczy, jest protestancki etos pracy. Pomimo nie-kwestionowanych zalet jakie posiada dzieło wielkiego socjologa i badacza, ta jednoznaczna ocena pracy sprzed protestantyzmu, nie wydaje się być do końca obiektywna. Na dowód tego przywołać należy poglądy myślicieli tamtego okresu, jak chociażby św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, czy streszczające owe poglądy, benedyktyńskie zawołanie „ora et labora”, gdzie pracę stawia się na równi z modlitwą, jako drogę do osiągnięcia wiecznego szczęścia, zbawienia. Miejmy to na uwadze stawiając na dach intensywny.


Może wymagać również skrupulatnej pracowitości mrówki lub ciężkiej harówki wołu; może być naszym przekleństwem i naszą radością. Zgodnie z zapisami w literaturze przedmiotu ,,praca” to aktywność ukierunkowana na osiąganie cenionych celów, wykraczająca poza przyjemność płynącą z samej aktywności” . To właśnie tam dowiadujemy się, że jest wysiłkiem sprzyjającym tworzeniu nowych wartości, przyczyniającym się do wzrostu naszego udziału w dobru, a jednocześnie do naszego doskonalenia osobowego ujawnianego w byciu, uczestnictwie oraz działaniu. Praca jest podstawowym źródłem wiedzy człowieka i jego przeżyć ukierunkowanych na wykonywanie dach intensywny.


Człowiek w pracy widzi nie tylko zapewnienie środków materialnych potrzebnych do życia, lecz traktuje ją jako naturalną potrzebę, obowiązek społeczny i warunek własnego rozwoju. Praca odgrywa zasadniczą rolę w życiu każdego z nas i stanowi podstawę życia społecznego. Główną rolą pracy jest przygotowanie człowieka do współpracy i życia w otaczającym go społeczeństwie. Najważniejsze jest zdobywanie wiadomości, umiejętności i stawianie czoła zadaniom, jeżeli chodzi o dach intensywny. Przywołując ewolucję pracy i jej postrzegania, nie sposób nie zwrócić uwagi na jeszcze jedną bardzo istotną dla nas, Polaków kwestię. O ile bowiem w okresie powojennym, kraje zachodniej Europy miały możliwość ciągłego rozwoju pracy w ujęciu praktycznym i teoretycznym, istniał bardzo poważny rozdźwięk pomiędzy (nie teorią, a wręcz) propagandą pracy i jej rzeczywistością. Najbardziej widocznymi tego przejawami była polityka pełnego zatrudnienia maskująca bezrobocie, co przyniosło między innymi ogromny spadek poszanowania pracy i brak przywiązywania wagi do jej jakości. 

Pojedyncza jednostka ludzka nie wytworzy wszystkich potrzebnych jej dóbr, musi więc uczestniczyć w ogólnym podziale pracy. W dzisiejszym świecie jest coraz więcej skomplikowanych produktów.