Dentysta dla dzieci zmagający się z przepisami podatkowymi

Dentysta dla dzieci! Jakie powinien znać zapisy podatkowe?


Nabywca przedsiębiorstwa podatnika odpowiada całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe związane z realizowaną przez podatnika działalnością gospodarczą - dentysta dla dzieci jest tego świadom. Odpowiedzialność ta zachodzi także wtedy, gdy nabywa on zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku związanego z realizowaną działalnością gospodarczą, przy czym w ostatnim przypadku nabywca odpowiada wtedy, gdy wartość w dniu sprzedania tych składników wynosi co najmniej 15 000 złotych. 


Jednak dentysta dla dzieci http://dentystadladzieciwarszawa.pl/ podkreśla, że często w procesie nabycia przedsiębiorstwa, nabywca za zgodą zbywcy (wyrażoną w formie szczególnej, to jest z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym) pobiera od organu podatkowego zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywcy. Wtedy nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w tym zaświadczeniu.  


Nabywca będzie odpowiadał za zaległości zbywcy zaistniałe po dniu wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy, jednak przed dniem nabycia przedsiębiorstwa, części przedsiębiorstwa, jeśli od dnia wydania takiego zaświadczenia do dnia zbycia minęło 30 dni, a w sytuacji zbycia składników majątku 3 dni. Nabywca odpowiada za odsetki za zwłokę od zaległości, koszty postępowania egzekucyjnego oraz niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku VAT . Nabywca nie odpowiada zaś za podatki niepobrane, jak również pobrane, ale nie wpłacone przez płatnika bądź inkasenta, chyba że nabywcą jest małżonek bądź członek rodziny podatnika. Nabycie majątku od osoby trzeciej nie przenosi jej odpowiedzialności na nabywcę, dodatkowo zgodnie z zakazem wykładni rozszerzającej trzeba uznać, że nie będzie nabywcą majątku podatnika osoba, która własność takiego majątku otrzymała w sposób pierwotny, na przykład przy podstawie konstytutywnego orzeczenia sądu w opinii dentysty dla dzieci.


Dentysta dla dzieci kontynuuje, że osoba taka nie ponosi także odpowiedzialności za zaległości podatnika. Podmiot firmujący. Warunkiem odpowiedzialności osoby, której imieniem, nazwą bądź firmą posługuje się podatnik w celu ukrycia prowadzenia działalności bądź jej rzeczywistego rozmiaru, jest wyrażenie przez tę osobę zgody na posługiwanie się przez podatnika jej imieniem, nazwiskiem, nazwą bądź firmą. Dokonując interpretacji art. 112 § 1 o.p. dochodzi się do wniosku, że nabywcą majątku w rozumieniu tego przepisu jest każdy podmiot, który na skutek umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nabył własność rzeczy lub inne prawa majątkowe podatnika ukierunkowane na dentysta dla dzieci.


Wniesienie majątku do spółki z o.o. jest nabyciem przez nią majątku w rozumieniu art. 112 o.p. W Ordynacji nie zastosowano żadnych ograniczeń odpowiedzialności firmującego. Podatnik, który w celu ukrycia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek bądź rzeczywistych rozmiarów tej działalności posługuje się imieniem oraz nazwiskiem, nazwą bądź firmą innego podmiotu oraz przez to naraża Skarb Państwa bądź jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności do lat 2, bądź obu tym karom łącznie. Dentysta dla dzieci musi pamiętać, że w przypadku, gdy kwota podatku narażonego na pomniejszenie jest małej wartości, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, jeżeli kwota ta nie przekracza ustawowego progu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Podmiot wydzierżawiający podatnikowi rzeczy bądź prawa majątkowe Ordynacja stwarza także podstawę odpowiedzialności właściciela, użytkownika wieczystego bądź samoistnego posiadacza rzeczy albo prawa majątkowego za zobowiązania podatkowe podatnika będącego użytkownikiem tych rzeczy lub praw w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą.