Digitalizacja dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowniczych

Digitalizacja dokumentów to doskonałe rozwiązanie ukierunkowane na archiwizację dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowniczych


Należy pamiętać, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Płatne jest ono raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wszelkie informacje powinny zostać przetworzone cyfrowo, czyli powinna zaistnieć digitalizacja dokumentów http://www.archidoc.pl/skanowanie-i-e-archiwum.html.


Wyniki pracy pracownika i wzrost jego wydajności w istotny sposób zależą od doboru systemu wynagrodzenia właściwego dla danego rodzaju pracy i zasad, na których system ten jest oparty. Rozróżniamy dwa podstawowe systemy płac system wynagrodzenia za czas oraz system wynagrodzenia akordowego.


Obydwa systemy mogą być łączone z premiowaniem, które polega na tym, że pracownik może być dodatkowo wynagradzany za osiągnięcie wskaźników określonych w regulaminie premiowania. Ponadto trzecim systemem wynagrodzenia za pracę, stosowanym jedynie przy niektórych rodzajach prac, występującym bądź samodzielnie, bądź w połączeniu z systemem czasowym, jest system wynagrodzenia prowizyjnego. Mianowicie system wynagrodzenia za czas polega na ustalaniu stałych stawek wynagrodzenia za przepracowanie określonego czasu niezależnie od wydajności pracy danego pracownika.


Regulamin wynagradzania powinien być wydany u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 5 pracowników, nie objętych układem zbiorowym pracy - również powinien zostać przetworzony pod względem digitalizacji dokumentów, Jest on nowym źródłem regulacji warunków wynagradzania wprowadzonym przez nowelizację kodeksu pracy, wiążącym obydwie strony zawieranych umów o pracę. Powinien on ustalać warunki umów o pracę dotyczące wynagradzania pracownika. Regulamin taki ustala bądź jednostronnie sam pracodawca, bądź, gdy w zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca w uzgodnieniu z tą organizacją.


Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Jedynie wyjątkowo, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układy zbiorowe pracy, dopuszczalne jest częściowe wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry w terminie, z wyjątkiem tych składników wynagrodzenia, które przysługują za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub innych przepisach. Obowiązany jest on również, na żądanie pracownika, udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone wynagrodzenie. Wynagrodzenie powinno być płatne do rąk pracownika, każda inna forma płatności, w tym również przelew na konto, wymaga zgody pracownika.


Przedstawiając digitalizację dokumentów pod względem wynagrodzeń nie zapominajmy, iż z prawnego punktu widzenia, zgodnie z art. 80 KP, wynagrodzenie za pracę jest obowiązkowym świadczeniem pracodawcy za pracę faktycznie wykonywaną, zaś za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie pracownika podlega ochronie prawnej. Ochrona jest posunięta do tego stopnia, że kodeks pracy zabrania pracownikom zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia. Pracownik nie może również przenieść prawa do należytego mu wynagrodzenia na inną osobę lub podmiot. Nie ma natomiast przeszkód prawnych, aby pracownik swobodnie dysponował wynagrodzeniem za pracę wypłaconym mu przez pracodawcę. Kodeks pracy reguluje stawki, według których pracodawca obowiązany jest wynagradzać pracowników za pracę wykonywaną ponad obowiązujące normy czasu pracy oraz pracę nocną. Z tytułu zatrudnienia w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę. Za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz za godziny nadliczbowe przypadające w nocy, niedziele lub święta pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% należnego wynagrodzenia.