Firma eventowa a zabezpieczenia imprez

Firma eventowa w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem


W obecnych czasach zarządy współczesnych przedsiębiorstw tworzą oraz realizują strategie rozwoju i budują trwałą przewagę konkurencyjną, w warunkach, których to najistotniejszy czynnik produkcji, czyli wiedza nie jest ich własnością. Przedsiębiorstwa, a głównie ich kierownictwa, muszą być zdolne do zapewnienia firmie zasobów pracowniczych gwarantujących najwyższy poziom wiedzy, kompetencji oraz umiejętności - postawmy zatem na firma eventowa https://www.everal.pl/. Poruszając temat dotyczący metod i technik w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Należy zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć, jakimi są przedsiębiorstwo oraz zarządzanie. Przedsiębiorstwo jest to wyodrębniona prawnie oraz ekonomicznie wybrana jednostka gospodarcza. Główną istotą działalności owego przedsiębiorstwa jest produkcja wszelkich dóbr bądź świadczenie usług. Do najczęstszych definicji celów działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb określonych konsumentów. Patrząc z perspektywy finansowej to głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości rynkowej w średnim oraz długim okresie i to oczywiście z korzyścią dla jego właścicieli, jeżeli chodzi o firma eventowa.


Sama odrębność prawna przedsiębiorstwa oznacza, iż przedsiębiorstwo jest podmiotem praw oraz obowiązków, którego to forma jest określana przez samych właścicieli danego przedsiębiorstwa i jest ona oczywiście zależna od regulacji prawnych obowiązujących na terytorium, na którym funkcjonuje podmiot. Samym wyrazem nabycia przez to przedsiębiorstwo osobowości prawnej jest wpisanie do rejestru. Odrębność organizacyjna przedsiębiorstwa oznacza, iż jest to jednostka zorganizowana w oparciu o określone metody zarządcze i procesy organizacyjne umożliwiające prowadzenie działalności, gdzie kluczową rolę odgrywa firma eventowa. Odrębność techniczno-produkcyjna przejawia się wyłącznie w wydzielonym układzie technicznym, który pozwala na prowadzenie produkcji i lub świadczenie usług przez określoną jednostkę. Też, dlatego odrębność ekonomiczna oznacza wydzielenie majątkowe, samodzielność decyzyjną oraz dochodową, której wyrazem jest dążenie do osiągania dodatniej różnicy pomiędzy efektami, jak i nakładami.


Natomiast zarządzanie jest to ogólny zakres działań, procesów oraz decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału albo organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. Już od początku dwudziestego wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, to aż do lat 60 dwudziestego wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, które obejmowało następujące sekwencje postępowania: decydowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie oraz motywowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania, jeżeli chodzi o firma eventowa.


Sama klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy „klasyk” zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Technika zarządzania to znacznie bardziej szczegółowy sposób działania od metody. Techniki są bardziej precyzyjnie opisane poprzez zbiór zasad, procedur oraz instrukcji, których zawsze należy przestrzegać w ramach określonego już sposobu działania. 

Natomiast współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach bardzo silnej konkurencji jak i szybko dokonujących się, i przy tym często nieprzewidywalnych zmian w swoim otoczeniu. Muszą zatem dysponować odpowiednim instrumentarium, które pozwolą sprawnie zarządzać. Ta potrzeba sprzyja z kolei rozwojowi różnorodnych koncepcji, technik organizacji i zarządzania czy metod. Problemem jednak staje się pełna znajomość tych właśnie narzędzi, prawidłowy ich dobór, sprawne wdrożenie, przygotowanie do wprowadzenia do praktyki i wykorzystywanie. Trudność z doborem będących w dyspozycji koncepcji czy metod wynika z faktu, iż są one wykorzystywane w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do firma eventowa. Rosnąca złożoność otoczenia, jego zmienność, silne turbulencje, a także nieprzewidywalność i szybkość zachodzących w nim zmian wymagają podejmowania przez przedsiębiorstwa działań dostosowawczych. Wynikiem tego jest ciągłe wprowadzanie do przedsiębiorstw zmian. Muszą być one gruntownie przemyślane, odpowiednio przygotowane i realizowane. Współczesna nauka organizacji i zarządzania proponuje obecnie różne koncepcje i metody zarządzania, które należy postrzegać jako wsparcie dla realizowanych przez organizację procesów adaptacyjnych lub antycypacyjnych względem zmieniającego się otoczenia. Odpowiedzią na narastającą turbulencję otoczenia powinna być narastająca elastyczność organizacji, czyli odpowiedzią na chaos powinien być chaos, co niekoniecznie oznacza nieporządek, a w szczególności ukryty porządek. Warto również to odnieść do firma eventowa. Uzasadnieniem tego podejścia są rozwierające się niebezpiecznie nożyce między turbulentnym otoczeniem, a strukturalizowaną organizacją według kanonów klasyki zarządzania. W zarządzaniu przedsiębiorstwem powinna więc znajdować zastosowanie jak najliczniejsza grupa metod i technik zarządzania, która od strony instrumentalnej pozwoliłaby podejmować najlepsze decyzje, będące obecnie pochodną wielu zmiennych i szerokiego zbioru danych. W toku ewolucyjnego rozwoju nauki o zarządzaniu pojawiło się i wciąż powstaje wiele różnorodnych, mniej lub bardziej sprecyzowanych i zoperacjonalizowanych koncepcji, podejść i metod.


Poddawane weryfikacji w praktyce gospodarczej koncepcje te albo się upowszechniają, albo też stają materiałem do dalszego doskonalenia, konkretyzowania czy też integrowania z innymi już sprawdzonymi narzędziami i orientacjami. Metody, koncepcje oraz techniki mają głównie za zadanie wzbogacić zestaw narzędzi, którymi to kadra kierownicza przedsiębiorstw mogłaby w sposób sprawny oraz skuteczny zarządzać swoimi organizacjami. Natomiast sama potrzeba dysponowania różnorodnymi narzędziami wynika z faktu, iż opracowywanie konkurencyjnych strategii, konieczność szybkiego podejmowania decyzji, umożliwiających budowanie silnej pozycji rynkowej, a także postęp, szczególnie w zakresie technologii informatycznych i przeobrażenia na rynkach, stawiają jakościowo bardzo nowe wyzwania przed zarządzającymi, jeżeli chodzi o firma eventowa. Ciągłe pojawianie się jednak nowych koncepcji czy metod prowadzi lub może prowadzić do wątpliwości, jaką metodę wybrać, jak ją najlepiej wdrożyć, a w przypadku korzystania z liczniejszej grupy metod czy technik, w jakiej kolejności je wdrażać i w jakim zakresie stosować. Takie dylematy mogą mieć również charakter zarówno poznawczy i aplikacyjny. Generalnie jednak można stwierdzić, iż nowe podejście do zarządzania, lansowane przez te koncepcje oraz metody, bazuje na podejściu całościowym.  


Niezależnie jednak od tego trzeba zwrócić uwagę na fakt, że pojawiające się przekrojowe koncepcje zarządzania, poddawane weryfikacji w warunkach dynamicznie zachodzących zmian, same skracają czas swojej aktualności. Z tego też tytułu w organizacji mamy do czynienia z procesami ciągłych zmian. Współczesne koncepcje zarządzania, wśród których możemy wyróżnić: Business Process Reengineering (BPR), Lean Management, Lean Production (Manufacturing), Total Quality Management (TQM), Just In Time, Marketing, Logistyka, Controlling, Human Resources Management, Benchmarking, Outsourcing i inne. Charakteryzują się podejściem przekrojowym, przenikającym przez różne obszary działalności przedsiębiorstwa, wprowadzają nowy sposób myślenia oraz działania, a przez to są trudne do precyzyjnego zdefiniowania, a przede wszystkim wdrożenia, jeżeli mówimy o firma eventowa. Przedstawienie wybranych problemów związanych z wykorzystywaniem tych koncepcji i metod w różnych przedsiębiorstwach. Wieloletnie obserwacje dokonywanych w tych przedsiębiorstwach zmian, wskazywane przez kadrę kierowniczą i kierowników projektów problemy z opanowaniem tych metod i ich praktycznym wykorzystywaniem pozwalają na ocenę ich użyteczności i wpływu na poprawę procesów organizacji i zarządzania. Badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach branż: motoryzacyjnej, maszynowej i metalowej, pokazują, że sprawne wykorzystanie tych koncepcji czy metod wymaga między innymi: przeszkolenia kadry kierowniczej oraz kierowników projektów w zakresie pełnego zrozumienia istoty nowych koncepcji, metod czy technik, umożliwienia pracownikom partycypacji w procesach zarządzania, a jednocześnie podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji, stworzenia warunków sprzyjających zmianom, a przede wszystkim ograniczających opór wobec zmian, eliminujących konflikty, wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie informatycznych systemów zarządzania, sprzyjających szybkiej wymianie informacji, wprowadzenia rozwiązań umożliwiających aktywną współpracę przedsiębiorstw, stworzenia systemu pozwalającego pobudzać kreatywność, maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów zarówno materialnych, jak i niematerialnych, jeżeli decydujemy się na firma eventowa.


Wyposażenie obiektu w instrukcje. Poza wymaganiami w tym temacie, wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, obiekt w którym odbywają się imprezy masowe (w tym także cykliczne), powinien posiadać opracowaną oraz wdrożoną w życie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo obiekt musi być wyposażony w dostateczną ilość umieszczonych w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Służba ochrony obiektu powinna być wyposażona w środki łączności. Obiekt powinien posiadać drogi pożarowe oraz dostęp do obiektu dla jednostek PSP. Do obiektu, w którym organizowane są imprezy masowe oraz duże zgromadzenia ludzi wymagana jest droga pożarowa, położona w odległości od 5 do 15m. od obiektu, spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Nie należy o tym zapominać prowadząc agencję eventową. W czasie odbywania się imprezy, samochody osobowe nie mogą być parkowane na drogach dojazdowych oraz pożarowych do obiektu. W przypadkach organizowania imprez, na których może być obecnych więcej niż 300 osób, w obiektach takich jak: teatry, opery, operetki, filharmonie, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie sztuki oraz placówki oświatowe i wyższe uczelnie, w pomieszczeniach oraz częściach obiektów niezgodnych z ich przeznaczeniem w normalnym użytkowaniu obiektu (na przykład holach, korytarzach, salach konferencyjnych, salach gimnastycznych, stołówkach itp. w czasie bali sylwestrowych i innych imprez okolicznościowych), stosowanie procedur (w trybie ustawy) zgodnie z warunkami zawartymi w części III wytycznych trzeba uzależniać od decyzji organu wydającego zezwolenia. W przypadku niezakwalifikowania takiej imprezy do podlegającej rygorom ustawy, zakres dokonania czynności kontrolno-rozpoznawczych ustala komendant powiatowy (miejski) PSP, wyznaczając jednocześnie warunki bezpieczeństwa jakie muszą być spełnione w obiekcie, w którym przeprowadzana będzie impreza oraz wydaje on opinię w tej sprawie w aspekcie agencji eventowej.


Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej to skoordynowane przedsięwzięcie, realizowane przez organizatora imprezy oraz firmę medyczną zapewniającą odpowiednio dobrany i wyposażony Zespół Ratownictwa Medycznego, mający za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zabawy. Dobra organizacja zabezpieczenia medycznego imprezy masowej potrzebuje odpowiedniego zabezpieczenia dróg dojścia oraz ewakuacji poszkodowanych. Rozlokowanie zespołów ratowniczych oraz dróg ich dojścia do poszkodowanych powinno zostać zaplanowane w taki sposób, by mogły one dotrzeć pieszo do najdalszych sektorów w ciągu 5 minut. Do najtrudniejszych zadań zespołów ratowniczych zalicza się dotarcie do osób wymagających pomocy, które znajdują się w tłumie . Cały personel medyczny odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne imprezy masowej musi być kierowany przez jedna osobę. Zakres udzielania pierwszej pomocy podczas trwania imprezy masowej: pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia, leczenie na miejscu zdarzenia, a także transport do odpowiednich szpitali. Agencja eventowa w tym aspekcie zasługuje na szczególną uwagę.


Państwowy Inspektor Sanitarny wydaje opinię sanitarną w sprawie imprezy masowej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Opinia jest obligatoryjnym dokumentem dołączanym do wniosku o wydanie zezwolenia, musi być dostarczona do organu niezwłocznie, nie później niż 14 dni przed terminem odbycia się imprezy masowej. Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia jej wydania. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) pozwalających na przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku bądź są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych bądź ich przeprowadzenie w okresie jednego roku. Organizator imprezy masowej występuje z wnioskiem do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o wydanie opinii, dołączając plan organizacyjny oraz graficzny przedsięwzięcia, a także wszelkie inne niezbędne dokumenty, jeżeli chodzi o agencja eventowa.


Obiekty ruchome badź tymczasowe, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub obrót żywnością w trakcie imprez masowych musi spełniać wymagania określone w rozdziale III załącznika II rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. Zakłady, które produkują bądź wprowadzają do obrotu żywność, w tym również w trakcie imprez masowych, mogą rozpocząć działalność po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej wydanej przez właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Powyższy obowiązek tyczy się również obiektów ruchomych i tymczasowych. ( art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Podmioty działające na rynku spożywczym, powinny złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu oraz o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w tym aspekcie jest to agencja eventowa. Organizator powinien poinformować podmioty prowadzące usługi gastronomiczne w trakcie imprez masowych, o obowiązku posiadania decyzji o zatwierdzeniu obiektów ruchomych i tymczasowych, a także wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pomieszczenia oraz automaty uliczne powinny być tak ustawione, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, zwłaszcza przez zwierzęta i szkodniki: muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, żeby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi.); powierzchnie, narzędzia do pracy oraz sprzęt w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia oraz w miarę potrzeby dezynfekcji; trzeba zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej; trzeba zapewnić odpowiednie warunki dla higienicznego składowania i usuwania odpadów płynnych i stałych; trzeba zapewnić odpowiednie warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności; środki spożywcze muszą być tak umieszczone, by uniknąć zanieczyszczenia, jeżeli chodzi o agencja eventowa.


Istotnym faktem jest, że Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, ostatnia zmiana Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696) Dział VIII Przepisy karne i kary pieniężne, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością, bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu podlega karze pieniężnej, która może być wymierzona do 5000 zł, jednak nie mniej niż 1000 zł. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, nie mniejszej niż 500 zł. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - nakreśla ten fakt agencja eventowa.


Ustępy publiczne trzeba sytuować na terenach wyposażonych w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Pozwala się na sytuowanie ustępów publicznych na terenach nie skanalizowanych, jako budynki wolno stojące ze szczelnymi zbiornikami nieczystości. Pozwala się na sytuowanie tymczasowych, nie skanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych, za zgodą właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego. W ustępie publicznym minimum jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykroczenia przeciwko zdrowiu Art. 109. § 1 . 

Kto: zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, bądź dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełniając wymagań określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, bądź nie będąc do tego uprawnionym, dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w myśl przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podlega karze grzywny albo karze nagany.§ 3. Tej samej karze podlega ktoś, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, kąpielisku bądź w innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu bądź dostarcza do tych obiektów wodę niespełniającą wymagań określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.