Konkurencja a wynajem namiotów w Warszawie

Decydując się na wynajem namiotów Warszawa pamiętajmy o dużej konkurencji


Obserwując klientów firmy konkuren­cyjnej przy każdej nadarzającej się okazji, zgromadzimy wiele cennych informacji. Możemy np. określić ich wiek, stan zamożności (na podsta­wie stroju oraz marek samochodów), a także sposób podróżowania (w towa­rzystwie rodziny lub samotnie). Inną metodą jest analiza materiałów promocyjnych, broszur lub reklam, na których podstawie możemy ustalić, do jakich segmentów rynku są skierowane. Ma to jednocześnie zastosowanie, jeżeli chodzi o wynajem namiotów Warszawa http://www.wynajem-namiotow.com.pl/ .


Należy jednak zadać pytanie, czy docelowy rynek firmy konkurencyjnej pokrywa się z naszym, czy może obsługuje ona zupełnie inne segmenty? Jeśli docelowy rynek jest taki sam, powinniśmy lepiej poznać potrzeby naszych klientów i zadbać o to, by ich zaspokojenie stało się motywem przewodnim działalności promocyjnej. Jeśli zaś konkurencja jest zainteresowana innymi segmentami, trzeba rozważyć możliwość skierowania do nich oferty naszej firmy ukierunkowanej na wynajem namiotów Warszawa. Tylko najwięksi znaw­cy zauważą różnicę pomiędzy identycznymi produktami żywnościowymi ku­pionymi w dwóch supermarketach. Różnica ta wynika bowiem przede wszystkim z odmiennych wizerunków oraz metod marketingu. W turystyce jest podobnie: konkurenci oferują produkty bardzo podobne do naszych, jednak przy sprzedaży posługują się innymi instrumentami marketingowymi. Tak samo dzieje się, jeżeli chodzi o wynajem namiotów Warszawa.


Z pierwszej lepszej reklamy firmy konkurencyjnej, a nawet zwykłe­go ogłoszenia o naborze pracowników, możemy się wiele dowiedzieć, jest to przecież nic innego, jak forma zaprezentowania się szerokiej pu­bliczności. Dobrą okazją do zapoznania się z metodami marketingu kon­kurentów są wystawy oraz targi, musimy znaleźć czas na odwiedzenie ich stoisk. Powinniśmy także ze szczególną uwagą czytać artykuły o dzia­łaniach oraz planach rywali, publikowane w lokalnej i fachowej prasie w odniesieniu do wynajem namiotów. Na podstawie informacji dotyczących cen produktów, procedur ob­sługi, estetyki siedziby oraz form promocji trzeba sporządzić listę bez­pośrednich rywali naszej firmy. Następnym krokiem jest analiza porów­nawcza każdego z wymienionych elementów, która pozwoli stwierdzić, w jakich obszarach pozostajemy w tyle za rywalami, a w jakich mamy nad nimi przewagę. Wnioski z analizy powinny znaleźć odzwierciedle­nie w planie działań zmierzających do zwiększenia efektywności instru­mentów marketingowych ukierunkowanych na wynajem namiotów Warszawa.


Generalnie podstawowe pytanie brzmi: co jest źródłem przewagi konkurencyj­nej? Inaczej mówiąc, co uznajemy za jedyną w swoim rodzaju propo­zycję sprzedażową? Większość firm nie potrafi odpowiedzieć na nie szybko oraz precyzyjnie, czyli po prostu nie wie, czym wyróżnia się spo­śród konkurentów oraz jakie to ma znaczenie dla klientów. Wybór strategii konkurencji ma zasadnicze znaczenie, ponieważ od niej zależą nie tylko rodzaje oraz wielkości celów, ale także skuteczność metody ich osiągania.


W przypadku wielu firm zasadniczą rolę w tej strategii odgrywa silny wizerunek marki, zwłaszcza wtedy, gdy produkty konkuren­cyjne są praktycznie identyczne pod względem cech materialnych. Kla­sycznym przykładem są linie lotnicze, wszystkie mają ten sam typ sa­molotów, obsługują te same trasy, często stosują podobne taryfy oraz ofe­rują identyczne usługi podstawowe. Tym, co może je odróżnić od konkurentów, jest silny wizerunek marki, dlatego każda z nich inwestu­je ogromne kwoty w programy umacniające lojalność pasażerów, podnoszące świadomość istnienia marki oraz siłę jej oddziaływania na wybór przewoźnika.