Kredyt pod zastaw mieszkania a zdolność kredytowa

Kredyt pod zastaw mieszkania możliwy jest w przypadku zdolności kredytowej!


Zdolność kredytowa rozpatrywana jest również z punktu widzenia formalno-prawnego oraz merytorycznego. Dotyczy przede wszystkim podmiotu, który wystąpił z wnioskiem o kredyt może zgodnie z prawem zawrzeć umowę kredytową z bankiem. Kolejnym punktem oceny jest zebranie, uporządkowanie i zweryfikowanie materiałów opisowych oraz liczbowych dostarczonych przez kredytobiorcę. Analizując kredyt pod zastaw mieszkania http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum nie możemy zapominać, że merytoryczna część oceny zdolności kredytowej podmiotu polega na określeniu jego sytuacji finansowo – ekonomicznej poprzez aktualną sprawozdawczość finansową oraz potencjału do spłaty zaciągniętego kredytu z odsetkami wraz ze wszystkimi innymi określonymi w umowie płatnościami. Wówczas na podstawie tych danych przydziela się wnioskodawcy odpowiednią liczbę punktów, która decyduje o tym czy dany podmiot jest zaliczany do grupy posiadających zdolność kredytową bądź też nie.


Zdolność kredytowa oraz ryzyko kredytowe podmiotu są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Choć istnieją między nimi określone różnice. Ocena zdolności kredytowej odnosi się tylko do podmiotu kredytobiorcy, który ją posiada bądź nie zaś ryzyko kredytowe jest zagrożeniem dla banku w odzyskaniu pożyczonych środków wraz z pozostałymi umownymi płatnościami. Utrata zdolności kredytowej nie zawsze jest nagłym zjawiskiem lecz jest wynikiem następstw zdarzeń. Z pierwszych symptomów przejawiających pogorszenie się sytuacji jest najczęściej utrata płynności. Przyczyny utraty zdolności kredytowej mogą być różnorodne. 


Przeważnie przy utracie zdolności kredytowej towarzyszy wiele różnych zdarzeń. Jednakże bank oprócz posiadania przez podmiot zdolności kredytowej może wyegzekwować dodatkowe warunki związane z przydzieleniem kredytu. W odniesieniu do kredyt pod zastaw mieszkania nie wolno zapominać, że ewentualne ryzyko kredytowe zabezpieczenia bądź wprowadza specjalne zapisy o możliwości zaspokojenia roszczeń banku wobec kredytobiorcy w inny sposób. Podstawową gwarancją spłaty zaciągniętego kredytu jest dla banku przede wszystkim sytuacja finansowa oraz gospodarcza kredytobiorcy. Przy tym jego zdolność, terminowość wywiązania się z powstałych zobowiązań wobec banku. Wówczas bank opiera swoją decyzję o przyznaniu kredytu na podstawie szczegółowej analizie wniosku o udzielenie kredytu wraz z załączoną do niego dokumentacją. 


Wprowadzeniem przez banki bezpiecznej polityki powoduje, iż stosowanie środków zabezpieczających zwrotność kredytów stało się obowiązkiem poprzez wymaganie od kredytobiorcy przedłożenia prawnego zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie bankowi gwarancję zwrotu przyznanego kredytu wraz z odsetkami, prowizją oraz innymi kosztami. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie reguluje płatności w terminie wyznaczonym w umowie kredytowej - takie można również zauważyć zastosowanie jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania. Bank może żądać zabezpieczenia kredytu, jeśli w umowie kredytowej nie było przewidziane prawne zabezpieczenie spłaty kredytu bądź dodatkowego zabezpieczenia kredytu oprócz już ustanowionego. Zabezpieczenie kredytu może być ustanowione zarazem przez kredytobiorcę, jak także przez osobę trzecią.


Podejmując decyzję o kredyt pod zastaw mieszkania, pamiętaj, iż zabezpieczenie kredytowe przyjęte od kredytobiorcy powinno zapewniać bankowi maksymalną ochronę do uzyskania wartości udzielonej pożyczki bądź kredytu. Jednocześnie rodzaj kredytu, a zarazem okres kredytowania mają ]szczególny wpływ na wybór formy zabezpieczenia przez bank. 


Ukazując kredyt pod zastaw mieszkania ukazuje się, że zgodnie z prawem bankowym, umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie oraz określać: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel na który został udzielony kredyt, zasady i termin spłaty, wysokość oprocentowania, warunki zamiany kredytu, sposób zabezpieczenia spłaty, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób podstawienia do dyspozycji środków pieniężnych dla kredytobiorcy, wysokość prowizji i opłat, jeżeli umowa je przewiduje oraz warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Udzielanie poszczególnych kredytów osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarczym jest fundamentalną czynną operacją bankową.


Reasumując opisując kredyt pod zastaw mieszkania nie zapominajmy, iż operacja przyznania kredytu polega wówczas na pozostawieniu do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych na określony cel, zaś kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić daną kwotę wraz odsetkami umownymi. Czynnikiem określającym pojęcie kredytu jest „zaufanie”. Nawiązywanie stosunku prawnego odbywa się na podstawie umowy kredytowej. Osobę, która ma prawo do otrzymania świadczenia od kontrahenta nazywamy creditorem, czyli wierzycielem. Jest to ważny element zaufania, która wyróżnia czynność kredytową od innych czynności prawnych.